Geluidhinder ontheffing/melding

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Borne wordt in artikel 4:6 bepaald, dat men geen toestellen en geluidsapparatuur mag gebruiken of handelingen mag verrichten, die voor omwonenden en de omgeving geluidhinder oplevert. Burgemeester en wethouders kunnen hiervan ontheffing verlenen.

Bij bouwlawaai die buiten de reguliere tijden of dagen plaatsvindt is het verbod niet van toepassing maar wordt toepassing gegeven aan de Circulaire Bouwlawaai 1991.
Ook werkzaamheden aan het spoor die geluid veroorzaken en die buiten de reguliere tijden of dagen plaatsvinden vallen niet onder het verbod. Daarvoor geldt een meldingsplicht bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor de geluidhinder door dieren of bromfietsen (artikelen 4:6a en 4:6b APV 2010) geldt een verbod en bestaat geen ontheffingsmogelijkheid. Geluidhinder door vrachtauto’s is eveneens verboden (artikel 4:6c APV 2010), daarvan kan ontheffing worden verleend.

Wat betreft de overige geluidhinder wordt opgemerkt dat men vooral binnen de bebouwde kom geluidhinder ondervindt. Zo nu en dan is het noodzakelijk dat werkzaamheden buiten reguliere tijden of dagen plaatsvinden. Voor dergelijke activiteiten die buiten normale werkdaguren en -dagen plaatsvinden, kunt u een ontheffing APV ex artikel 4:6 aanvragen. De aard van de werkzaamheden zijn dan zodanig dat het werkproces aaneensluitend moet worden uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn het storten van een betonnen vloer voor een parkeergarage of het met monoliet afwerken van die vloer.
Aan deze ontheffing kunnen verschillende voorwaarden worden verbonden die door u moeten worden nageleefd.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Mocht een verlenging van de beslistermijn aan de orde zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien er geen bijzondere omstandigheden zijn en er sprake is van een reguliere situatie dan is de gangbare behandeltermijn van uw aanvraag 3 weken.

U kunt de ontheffing aanvragen door een brief te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne
Postbus 200
7620 AE  Borne

U kunt ook een aanvraag per email sturen naar: info@borne.nl

De brief kunt u ook indienen bij de Publieksbalie van de gemeente Borne.

De kosten van een APV-ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder zijn € 14,-. Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, tel.:14 074

De aanvraag / melding moet o.a de volgende gegevens bevatten:

  • naam, adres, telefoonnummer bedrijf;
  • adres van uitvoering gewenste (bouw/sloop)werkzaamheden/situatietekening;
  • data en werktijden van gewenste werkzaamheden;
  • welke geluidhinder veroorzakende machines gebruikt worden;
  • onderbouwing waarom afgeweken wordt van de normale tijd;
  • omschrijving activiteiten op dat bepaalde tijdstip.