Geheimhouding persoonsgegevens BRP

 In de basisadministratie personen zijn de persoonsgegevens opgenomen van alle inwoners van de gemeente Borne. Uw persoonsgegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan deze instellingen kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven.

Voor de gegevensverstrekking aan de zogenaamde verplichte derde (b.v. curator of een  advocaat),  kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. U kunt uw aanvraag om geheimhouding aanvragen via het digitale loket op deze website of door telefonisch contact op te nemen op telefoonnummer 14074.

                         

Een verzoek tot het beperken van het verstrekken van persoonsgegevens uit de BRP, kunt u Digitaal indienen.

Aan de Publieksbalie kunt u na overlegging van een geldig legitimatiebewijs een verzoek om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens indienen.

Voor enkele instanties (rijksoverheden e.d.) kunt u geen geheimhouding aanvragen. Er wordt aan zogenaamde vrije derden (familie, kennissen, e.d.) zonder toestemming van u nooit informatie verstrekt. Aan afnemers (o.a. Sociale Verzekeringsbank (SVB), belastingdienst, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en deurwaarders) worden bepaalde gegevens zonder toestemming doorgegeven. Dit gebeurt op aanvraag en onder andere bij wijzigingen in het bevolkingsregister.