Geheimhouding persoonsgegevens BRP

Op schriftelijk verzoek van de burger wordt het verstrekken van gegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen) aan derden beperkt. De gemeente is wettelijk verplicht binnen de  wettelijke gestelde termijn van 4 weken na het verzoek hieraan gevolg te geven. Indien de gemeente het voornemen heeft geen gevolg te geven aan het verzoek, dan dient de burger hiervan op de hoogte te worden gesteld door middel van een schriftelijke mededeling onder vermelding van de gronden.                               

Voor een schriftelijk verzoek tot het beperken van het  verstrekken van gegevens uit de BRP, kunt u terecht bij de publieksbalie.

U heeft voor de aanvraag een geldig legitimatiebewijs nodig.

Voor enkele instanties (rijksoverheden e.d.) kunt u geen geheimhouding aanvragen. Er wordt aan zogenaamde vrije derden (familie, kennissen, e.d.) zonder toestemming van u nooit informatie verstrekt. Aan afnemers (o.a. Sociale Verzekeringsbank (SVB), belastingdienst, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en deurwaarders) worden bepaalde gegevens zonder toestemming doorgegeven. Dit gebeurt op aanvraag en onder andere bij wijzigingen in het bevolkingsregister.