Evenementenvergunning

Een evenementenvergunning geeft toestemming voor het organiseren van een evenement. Voorbeelden van een evenement zijn Afrikafestival, de Melbuul'ndagen, de geraniummarkt en sportevenementen.

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor de Gemeente Borne dient er voor het houden van evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn, een vergunning te worden aangevraagd bij de burgemeester van Borne. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning zal de gemeente nagaan of het evenement niet samenvalt met andere evenementen. Eventueel samenvallen kan een reden zijn om de evenementenvergunning te weigeren.

In onder meer de volgende situaties zijn een evenementenvergunning en eventueel andere vergunningen mogelijk vereist:

 • Het evenement is voor publiek toegankelijk.
 • Het evenement is niet voor publiek toegankelijk, maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is. Een voorbeeld van een dergelijke locatie is een horecabedrijf.
 • Het evenement is in een tent, open lucht of bestaand gebouw, maar die plaats wordt normaal niet voor een dergelijke evenement gebruikt. Indien het een tent of gebouw betreft, kan een gebruiksvergunning brandveiligheid vereist zijn (doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl).
 • Op het evenement vindt verstrekking van alcoholische dranken plaats, buiten de normale horecabedrijven. Hiervoor is een ontheffing artikel 35 van de Drank en Horecawet vereist.
 • Op het evenement wordt muziek of een geluidsinstallatie gebruikt, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik.
 • Voor het houden van het evenement is het nodig verkeersmaatregelen te nemen.
 • Het evenement zal meer dan 50 bezoekers trekken.

Op de website voor evenementorganisatoren vind je handige tips en voorbeelddocumenten die je helpen bij de voorbereiding van jouw evenement. Kijk hier: www.vrtwente.nl/evenementen

U kunt via de onderstaande link een evenementenvergunning digitaal aanvragen. Ook kunt u via een onderstaande link het aanvraagformulier downloaden en op papier invullen. Tenslotte kunt u een aanvraagformulier ook afhalen bij de publieksbalie van de Gemeente Borne. Het formulier kunt u, ingevuld en voorzien van de nodige bijlagen, opsturen aan de burgemeester van Borne, t.a.v. het team Ondersteuning, Postbus 200, 7620 AE te Borne of afgeven bij de publieksbalie van de Gemeente Borne.

Aanvraag evenementenvergunning digitaal

BestandRegionaal Aanvraagformulier AMVB.docx

De leges  zijn afhankelijk van de grootte van het evenement. Een klein evenement kost € 31,40 en een groot evenment € 78,65

Informatie kan worden verkregen bij de publieksbalie, telefoon 14074.

Wie kan het aanvragen

Organisatoren. Bij evenementen moet de aanvraag minimaal acht weken van tevoren worden ingediend.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager c.q. de contactpersoon.
 • Gegevens over de vereniging.
 • Omschrijving van het evenement.
 • Naam en locatie van het evenement.
 • Datum van evenement.
 • Aantal deelnemers.
 • Aantal bezoekers.
 • Reikwijdte van het evenement (internationaal, landelijk, provinciaal, regionaal of lokaal).
 • Aangeven of het een éénmalig evenement betreft, of dat het een jaarlijks terugkerend evenement betreft.
 • Aangeven of zwak-alcoholische drank verstrekt wordt.
 • Aangeven of speciale voorzieningen getroffen moeten worden. Voorbeelden zijn het plaatsen van dranghekken, verkeersborden, toiletwagens e.d.
 • Aanvraagformulier. Dit formulier kunt u downloaden rechts op deze pagina
 • Situatietekening, eventueel tekening tent, routebeschrijving ect.
 • Aangeven parkeersituatie.
 • Aangeven veiligheidsvoorzieningen, bijvoorbeeld beveiligers of EHBO.

Stappen en doorlooptijd

Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.

 1. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog aan te leveren.
 2. Gebeurt dit niet dan kan de burgemeester besluiten de aanvraag buiten behandeling te laten.
 3. Er vindt afhankelijk van de aard van de aanvraag overleg plaats met:
  - de politie;
  - de productgroep beheer van de afdeling Grondgebied;
  - de brandweer;
  - soms is het noodzakelijk om tevens inlichtingen in te winnen bij andere afdelingen cq. externe organisatie.
 4. De vergunning of de weigering wordt per post toegezonden.
 5. Indien de vergunning is verleend, wordt deze gepubliceerd in het huis-aan-huisblad.
 6. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester.

De doorlooptijd voor kleinere evenementen is 8 weken. Bij grotere evenementen kan het langer duren.

Bezwaar en beroep

Tegen de evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Bekijk uitgebreidere informatie over bezwaar, beroep en voolopige voorziening.

Externe instanties

 • Politie
 • Brandweer

Vervolgacties

Bij vergunningverlening wordt een afschrift gestuurd aan onder meer:

 • de politie;
 • de brandweer.

De informatie is openbaar.