Briefadres aanvragen

Een briefadres kan worden aangevraagd wanneer betrokkene in een instelling verblijft of tijdelijk worden aangevraagd wanneer betrokkene geen vaste woon- en verblijfplaats heeft. Een briefadres is niet alleen een adres waar de post aankomt, maar waar de briefadresgever (degene waar een briefadres wordt gehouden) er ook zorg voor draagt, dat de post de briefadreshouder (degene die een briefadres neemt) bereikt.

De briefadreshouder is verplicht hiervan binnen 5 dagen persoonlijk aangifte te doen bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt. De briefadresgever dient toestemming te verlenen via een schriftelijke verklaring. De gemeente beoordeelt en verwerkt na positieve beslissing de wijziging in haar basisregistratie.

Regels over het doorgeven van een briefadres zijn terug te vinden in de Wet Basisregistratie Personen (BRP) en de Regeling briefadres gemeente Borne.

De aanvraag dient persoonlijk te worden ingediend bij de Publieksbalie.

Openingstijden publieksbalie

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

 

 

Het doorgeven van een briefadres is gratis.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074.

De aanvraag dient persoonlijk bij de Publieksbalie te worden ingediend.

Wie kan het aanvragen

 • U zelf als u 16 jaar of ouder bent. 
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar. 
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 of ouder, tenzij de minderjarige zelf aangifte doet.
 • Curatoren voor onder curatele gestelden.
 • De ouder en zijn meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar. 
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
 • Hoofd van een instelling.

Om te garanderen dat post betrokkene ook bereikt, is in artikel 2.45 van de Wet Basisregistratie Personen de verplichting opgenomen, dat een schriftelijke verklaring toestemming en een legitimatiebewijs wordt overgelegd van de briefadresgever (degene die bij wie een briefadres wordt gehouden). Hierdoor krijgt de gemeente de zekerheid dat er geen inschrijving is zonder medeweten van de bewoner en dat de burger bereikbaar is. Dit laatste is de bedoeling van een briefadres. Het is van belang dat de briefadresgever zich goed realiseert, dat hij zich verplicht om er zorg voor te dragen dat de post de betrokkene ook bereikt. Zonodig is hij verplicht inlichtingen te verstrekken aan het gemeentebestuur en documenten over te leggen indien de bijhouding van de basisregistratie dat verlangt.

Een briefadres kan binnen vijf dagen na de verhuizing binnen de gemeente worden aangevraagd.

Benodigde gegevens

 • Persoonsgegvens.
 • Oude en nieuwe adres briefadreshouder.
 • Paspoortnummer en burgerservicenummer.

Benodigde formulieren

 • Aangifteformulier.
 • Schriftelijke verklaring van de briefadreshouder, met reden voor aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is.
 • Verklaring toestemming briefadres van de briefadresgever.

Formulieren zijn verkrijgbaar aan de publieksbalie. Verder is een geldig legitimatiebewijs nodig. Indien de aanvrager niet meerderjarig is of onder curatele staat, moet de aanvraag ondertekend zijn door respectievelijk een ouder/voogd of de curator.

Stappen en doorlooptijd

De nieuwe gegevens worden na positief besluit, direct in de basisregistratie van de gemeente verwerkt. Als verhuisdatum kunt u de datum van vandaag ingeven of een datum die in de toekomst ligt. Wanneer u reeds verhuisd bent, wordt de datum van de aangifte gehanteerd. De aanvrager ontvangt een bevestiging van de wijziging.

Resultaat

De aanvrager is op een briefadres ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

De informatie is niet openbaar.