Borgstelling

De gemeente heeft de afgelopen jaren een aantal taken afgestoten naar private organisaties, bijvoorbeeld het beheer van sportterreinen. Wanneer deze organisaties willen investeren in onderhoud of uitbreidingen, moeten zij dikwijls geld lenen. Door borg te staan stelt de gemeente een organisatie in staat geld tegen redelijke condities te lenen.

De gemeente is bereid borg te staan, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De investering past binnen het taakgebied van de gemeente.
  • Zonder borgstelling kan de investering niet op redelijke condities worden gefinancierd.
  • Het verlenen van borgstelling is een autonome taak van de gemeente. Randvoorwaarden hierbij zijn de Gemeentewet en de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido).

De aanvraag dient schriftelijk door middel van een brief te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.

Informatie kan worden verkregen bij de publieksbalie van het gemeentehuis via 14074.

Elke organisatie of instelling die iets wil realiseren wat binnen het taakgebied van de gemeente past, kan borgstelling aanvragen. Mits, de investering alleen gedaan kan worden, als de gemeente borg staat.

Benodigde gegevens voor een schriftelijke aanvraag:

  • Naam en adres van de aanvrager.
  • Doel van de investering.
  • Bedrag, rente, aflossing en looptijd van de lening.
  • Bewijsstukken financiële situatie.
  • Stukken met betrekking tot de lening.
  • Exploitatieopzet.

Procedure
De aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld. Meestal zal er naar aanleiding van de aanvraag overleg plaatsvinden tussen de aanvrager en de gemeente. Omdat een borgstelling politiek gevoelig kan liggen, zal de besluitvorming in veel gevallen plaatsvinden in de gemeenteraad. Het besluit wordt in dat geval ambtelijk voorbereid, besproken in de raadscommissie en vervolgens voor besluitvorming geagendeerd in de gemeenteraad. In eenvoudige gevallen wordt het besluit ambtelijk genomen.

Normaal gesproken beslist de gemeente binnen 10 weken over de aanvraag.