Borgstelling

Het borg staan door de gemeente voor organisaties die willen investeren in zinvolle zaken voor de gemeente of haar inwoners.

De gemeenten hebben de afgelopen jaren een aantal taken afgestoten naar private organisaties, bijvoorbeeld het beheer van sportterreinen. Wanneer deze organisaties willen investeren in onderhoud of uitbreidingen, moeten zij dikwijls geld lenen. Door borg te staan stelt de gemeente een organisatie in staat geld tegen redelijke condities te lenen.

De gemeente is bereid borg te staan, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de investering past binnen het taakgebied van de gemeente;
  • zonder borgstelling kan de investering niet op redelijke condities worden gefinancierd.

Het verlenen van borgstelling is een autonome taak van de gemeente. Randvoorwaarden hierbij zijn de Gemeentewet en de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido).

De aanvraag dient schriftelijk door middel van een brief te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.

De aanvraag is kosteloos.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 074 - 2658686.

Wie kan het aanvragen

Elke organisatie of instelling die iets wil realiseren wat binnen het taakgebied van de gemeente past. Als de investering alleen gedaan kan worden, wanneer de gemeente borg staat.

Benodigde gegevens

  • Naam en adres van de aanvrager.
  • Het doel van de investering.
  • Bedrag, rente, aflossing en looptijd van de lening.
  • Bewijsstukken financiële situatie.
  • Stukken met betrekking tot de lening.
  • Exploitatieopzet.
  • Saldo overzicht van de leningen waarvoor de gemeente reeds borg staat.

Stappen en doorlooptijd

De aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld. Meestal zal er naar aanleiding van de aanvraag overleg plaatsvinden tussen de aanvrager en de gemeente. Omdat een borgstelling politiek gevoelig kan liggen, zal de besluitvorming vaak plaatsvinden in de gemeenteraad. Het besluit wordt in dat geval ambtelijk voorbereid, besproken in de raadscommissie en vervolgens voor besluitvorming geagendeerd in de gemeenteraad. In eenvoudige gevallen wordt het besluit ambtelijk genomen.

Normaal gesproken beslist de gemeente binnen 10 weken over de aanvraag.

Bezwaar en beroep

Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Externe instanties

De instelling die de lening verstrekt.

Vervolgacties

Zolang een lening loopt, waarvoor de gemeente borg staat, dient jaarlijks een saldo overzicht en de exploitatie opzet aan de gemeente te worden toegezonden.

De informatie is niet openbaar.