Bodemonderzoek vrijstelling

Een bodemonderzoek vrijstelling is een vrijstelling voor de uitvoering van bodemonderzoek in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen, voorheen bouwvergunning.

Risico
In verband met gezondheidsrisico’s mag een bouwwerk, bestemd voor (voortdurend) gebruik door de mens, niet gebouwd/verbouwd worden op verontreinigende grond. Om dit risico uit te kunnen sluiten, dient bij  aanvraag van een bouwvergunning een onderzoek te worden uitgevoerd naar bodemverontreiniging.

In een aantal gevallen kan vrijstelling worden verleend voor de uitvoering van een dergelijk onderzoek (zie ‘voorwaarden’).

Als het aanvraagformulier voor de bouwvergunning via het Omgevingsloket online wordt ingediend zonder toevoeging van een verkennend bodemonderzoek, wordt impliciet bodemonderzoeksvrijstelling aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14074 van de gemeente Borne.

In de Bouwverordening zijn voorwaarden opgenomen op grond waarvan vrijstelling voor het bodemonderzoek kan worden verleend. Bodemonderzoek vrijstelling vloeit voort uit:

Artikel 2.4.1 bouwverordening verbod tot bouwen op verontreinigde bodem. Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voor zover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk:

  • Waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.
  • Voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning is vereist.
  • Dat de grond raakt, of waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.

In alle andere gevallen is het wel noodzakelijk om een bodemonderzoek te laten verrichten. Ook wanneer een bouwplan voldoet aan het bovenstaande, maar er bijvoorbeeld vanuit de historie sprake is van een verdachte locatie dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Doorlooptijd
De doorlooptijd voor het toetsen aan de voorwaarden van vrijstelling is 4 weken. Indien de aanvraag voor vrijstelling wordt goedgekeurd, dan wordt de bouwaanvraag in behandeling genomen.

Als de aanvraag voor vrijstelling wordt afgekeurd, is er onterecht uitgegaan van vrijstelling en moet alsnog een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Tegen de beslissing om de vrijstelling af te wijzen, kan geen bezwaar worden ingediend.