Bodemonderzoek vrijstelling

Een bodemonderzoek vrijstelling is een vrijstelling voor de uitvoering van bodemonderzoek in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning.

In verband met het bestaan van actueel risico voor de gezondheid van de mens mag een bouwwerk bestemd voor (voortdurend) gebruik door de mens niet gebouwd of verbouwd worden op verontreinigende grond. Om dit risico uit te kunnen sluiten, dient in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning een onderzoek te worden uitgevoerd naar bodemverontreiniging. In een aantal gevallen kan vrijstelling worden verleend voor de uitvoering van een dergelijk onderzoek (zie onder "Wetten en regels").

Wetten en regels

In de Bouwverordening zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan vrijstelling voor het bodemonderzoek verleend kan worden.
De bodemonderzoek vrijstelling vloeit voort uit:

Artikel 2.4.1 bouwverordening verbod tot bouwen op verontreinigde bodem.
Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voorzover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk:

  • waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;
  • voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning is vereist;
  • dat de grond raakt, of
  • waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.

In alle andere gevallen is het wel noodzakelijk om een bodemonderzoek te laten verrichten. Ook wanneer een bouwplan voldoet aan het bovenstaande, maar er bijvoorbeeld vanuit de historie sprake is van een verdachte locatie dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Indien het aanvraagformulier voor de bouwvergunning wordt ingeleverd zonder toevoeging van een verkennend bodemonderzoek, wordt impliciet bodemonderzoeksvrijstelling aangevraagd.

De kosten van een bouwvergunning zijn afhankelijk van de grootte van het te (ver)bouwen bouwwerk.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 074 - 2658686.

Wie kan het aanvragen

Iedereen die van plan is te (ver)bouwen en daarvoor een bouwvergunning nodig heeft. Door het invullen van het 'Formulier bodeminformatie' van de aanvraag om een bouwvergunning wordt een bodemonderzoek vrijstelling aangevraagd.

Benodigde gegevens

  • Soms zijn historische gegevens nodig. Dit volgt uit het 'Formulier bodeminformatie'.
  • Formulier bodeminformatie.

Stappen en doorlooptijd

Het toetsen aan de voorwaarden van vrijstelling vindt plaats binnen de ontvankelijkheidstoets van de bouwaanvraag.
De doorlooptijd is 4 weken.

Resultaat

De aanvraag voor vrijstelling wordt goedgekeurd. De bouwaanvraag wordt in behandeling genomen.
De aanvraag voor vrijstelling wordt afgekeurd. Er is onterecht uitgegaan van vrijstelling. Er moet alsnog een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Bezwaar en beroep

Tegen de beslissing om de vrijstelling af te wijzen, kan geen bezwaar worden ingediend.

Indien de bouwaanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking. Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

De informatie is openbaar.