Bodemonderzoek beoordeling

Een bodemonderzoek beoordeling i.h.k.v. de Bouwverordening is de beoordeling van het rapport, dat is opgesteld naar aanleiding van onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging in de bodem, waarop gebouwd of verbouwd zal worden.

In verband met het bestaan van actueel risico voor de gezondheid van de mens mag een bouwwerk bestemd voor (voortdurend) gebruik door de mens niet gebouwd of verbouwd worden op verontreinigende grond. Om dit risico uit te kunnen sluiten, dient in het kader van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning een onderzoek uitgevoerd te worden naar bodemverontreiniging. Het resultaat van dit onderzoek dient door de gemeente beoordeeld te worden. Is het onderzoek correct uitgevoerd en de bodem blijkt niet zodanig verontreinigd dat schade of gevaar voor de gezondheid van de gebruikers is te verwachten, dan kan gebouwd worden.

In bepaalde gevallen kan een vrijstelling worden gegeven van het uitvoeren van het bodemonderzoek. Zie hiervoor het product bodemonderzoek vrijstelling.

Op dit product zijn de onderstaande wetten en regels van toepassing:

 • In artikel 2.4.1 van de Bouwverordening wordt aangegeven dat het verboden is te bouwen op verontreinigende bodem. Dit verbod is ingesteld ter voorkoming van schade of gevaar voor de gezondheid van de gebruikers.
 • In artikel 8 lid 2 onderdeel c:
  Bij het indienen van de aanvraag om bouwvergunning wordt, voorzover het bouwen betrekking heeft op een of meer bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven, een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem overgelegd. Deze verplichting geldt niet indien het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat, ongeacht de bestemming:
  a. hoewel vergunningplichtig, naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in de algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 42, eerste lid van de Woningwet, of
  b. de grond niet raakt en waarbij het bestaande, niet wederrechtelijke gebruik wordt gehandhaafd.

Het onderzoeksrapport bestaat uit de resultaten van een recent uitgevoerd verkennend onderzoek verricht volgens NEN 5740, bijlage A. Voordat een verkennend onderzoek wordt uitgevoerd moet eerst een vooronderzoek volgens NVN 5725 worden uitgevoerd ten behoeve van het formuleren van de onderzoekshypothese en een eventuele onderverdeling van het terrein. Indien het vooronderzoek naar de historie en de bodemgesteldheid uitwijst dat de locatie onverdacht is, wordt vrijstelling verleend voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek.

Het bodemonderzoek dient plaats te vinden voordat de definitieve toestemming tot het bouwen wordt gegeven en nadat eventuele sloopwerkzaamheden zijn voltooid. Het moet immers worden vermeden dat een bodemonderzoek plaatsvindt voordat wordt gesloopt en dat ten gevolge van de sloop alsnog een bodemverontreiniging optreedt die dan niet wordt gesignaleerd. De intentie van de Woningwet, artikel 8, tweede lid, onder c, is het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond. Tot een juiste uitvoering behoort ook het juiste tijdstip waarop dit onderzoek plaatsvindt. Dit tijdstip kan in een voorwaarde bij de bouwvergunning worden vastgelegd op basis van het bepaalde in artikel 56 van de Woningwet.

Het bodemonderzoek dient samen met de aanvraag Bouwvergunning ingediend te worden bij de heer H. Weghorst, de heer D. Holtslag of de heer G. Ramerman van de afdeling Grondgebied, productgroep bouwen en milieu.

Voor bodemonderzoek beoordeling worden op basis van de legesverordening leges geheven.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074

Wie kan het aanvragen

Iedereen die van plan is te (ver)bouwen en daarvoor een reguliere bouwvergunning nodig heeft.

Een bodemonderzoek is verplicht, indien de bouw of verbouw vergunningsplichtig is en valt buiten een aantal vastgestelde situaties. Zie hiervoor Bodemonderzoek vrijstelling.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Gegevens met betrekking tot het perceel waarop het bodemonderzoek betrekking heeft.

Overige benodigde documenten

 • Een onderzoeksrapport, opgesteld volgens het Nederlands normblad NVN 5740 (in tweevoud in te dienen).
 • Tekening van bouwwerk en ligging.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat het onderzoeksrapport is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-compleet of -correct rapport ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. Het onderzoeksrapport wordt inhoudelijk beoordeeld.
 5. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over de beoordeling.
 6. De doorlooptijd is 2 weken.

Resultaat

 1. Het rapport is in orde en er is geen bodemverontreiniging waargenomen.
 2. Het rapport is in orde en er is wel bodemverontreiniging waargenomen. Er moet mogelijk nader onderzoek worden uitgevoerd naar de ernst van de verontreiniging.
 3. Het rapport wordt niet in behandeling genomen.

Externe instanties

 • Milieubureau's
 • Provincie

Vervolgacties

Een exemplaar van de beoordeling en het rapport wordt gestuurd aan de afdeling Grondgebied van de productgroep bouwen en milieu in verband met verdere afwikkeling van de bouwaanvraag.

De informatie is openbaar.