Bijstandsuitkering zelfstandigen

De uitkering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is een uitkering voor zelfstandigen:

  • die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
  • die een startkapitaal voor hun bedrijf nodig hebben;
  • die een aanvulling op het bedrijfskapitaal nodig hebben.

De gemeente heeft de behandeling van Bbz aanvragen uitbesteed aan ROZ Twente, Enschedesestrata 164, 7552 CL te Hengelo. Tel: 074-2415100 of info@ROZgroep.nl

Als de aanvraag is afgerond stuurt het ROZ vervolgens een advies naar de gemeente, waarna de gemeente de aanvrager in kennis stelt van het besluit.

Burgemeester en wethouders beslissen binnen dertien weken na de datum waarop het volledig ingevulde inlichtingenformulier is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste dertien weken worden verlengd, wanneer een extern advies moet worden opgevraagd.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van het ROZ:  www.roztwente.nl

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen dertien weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne tegen het uitblijven van een beslissing. Het adres is: postbus 200, 7620 AE Borne.

Tegen het niet toekennen van een uitkering of tegen de duur en hoogte van een toegekende uitkering kan bezwaar worden aangetekend binnen zes weken na verzending van de beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne.

Indien het college van burgemeester en wethouders het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de arrondissementsrechtbank. Het adres van de arrondissementsrechtbank is: postbus 323, 7600 AH Almelo.

Vervolgacties

Via de over te leggen jaarstukken e.d. vindt achteraf nog een controle plaats op de rechtmatigheid van de periodieke uitkering. Bij het onterecht ontvangen van een periodieke uitkering of bij het ontvangen van een periodieke uitkering die hoger is dan waar men recht op heeft, wordt de teveel betaalde uitkering in principe teruggevorderd.

De gegevens zijn vertrouwelijk. De gemeente is wel verplicht gegevens te verstrekken aan andere instellingen zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en voor vreemdelingen aan de vreemdelingendienst.

Voor het aanvragen van een uitkering dient men zich te melden bij het ROZ, telefoon 074 - 2415100. Website: www.roztwente.nl