Bezwaar en beroep aantekenen

Tegen een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u op grond van artikel 7:1 Awb binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

Onder het tabblad 'Voorwaarden' wordt aangegeven wat er minstens in een bezwaarschrift moet staan. Er zijn geen voorgedrukte formulieren. Digitaal bezwaar maken kan wel. Hiervoor moet u beschikken over Digid. Hieronder staat de link.

Digitaal bezwaar maken

 

Aan een bezwaarschriftenprocedure zijn geen kosten verbonden. Aan de procedure voor de voorlopige voorziening en aan de beroepsprocedures zijn wel kosten verbonden. Ook kan het in dergelijke procedures vereist zijn dat u zich laat vertegenwoordigen door een advocaat.

Informatie kan worden verkregen bij de publieksbalie, telefoon 14 074.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste:

  • Uw naam en adres
  • De dagtekening (datum van indiening)
  • Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht (een kopie van het besluit bijvoegen mag ook)
  • De gronden of wel redenen van uw bezwaar

Er gelden geen eisen voor de vorm van het bezwaarschrift. Het mag geschreven of getypt zijn. Er bestaan geen voorgedrukte formulieren voor het indienen van een bezwaarschrift. Uw bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u van mening bent dat u, gelet op uw belangen, niet kunt wachten op de behandeling van het bezwaarschrift, kunt u voor een  uitspraak op korte termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo.

Adres:
Rechtbank Almelo
Postbus 323
7600 AH Almelo

De voorzieningenrechter beoordeelt of er inderdaad sprake is van spoed en zal hierbij de belangen van de verschillende partijen tegen elkaar afwegen. Bij het verzoek om een voorlopige voorziening dient u een kopie van het besluit waarmee u het niet eens bent en een kopie van uw bezwaarschrift te voegen.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Na ontvangst van uw verzoek wordt u hierover door de rechtbank geïnformeerd.

Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de commissie advisering bezwaarschriften. Zij geven een advies aan het bestuursorgaan hoe zij zou moeten handelen ten opzichte van het bezwaarschrift. Dit advies is niet bindend. U kunt in beroep gaan  (bij de sector bestuursrecht van de rechtbank) als u het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan ten opzichte van uw bezwaarschrift heeft genomen. In verreweg de meeste gevallen is het verplicht voorafgaand aan beroep, de bezwaarschriftenprocedure te doorlopen, maar in enkele gevallen bestaat er geen bezwaarschriftenprocedure. U kunt dan tegen een besluit van een bestuursorgaan rechtstreeks beroep instellen bij de rechter. Bij de beslissing van het bestuursorgaan op uw bezwaarschrift moet vermeld staan of u in beroep kunt gaan, waar u dit kunt doen en binnen welke termijn. Ontbreekt deze informatie dan kunt u dit navragen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
In veel gevallen kunt u in hoger beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter op uw beroep. U moet dan een beroepsschrift schrijven. De beslissing van de rechter geeft aan bij welke hogere rechter u in beroep kunt gaan.