Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat onder meer waar gebouwen mogen komen, maar ook waarvoor de grond mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook wat: huizen, winkels, kantoren, (medische) voorzieningen, bedrijven, wegen, speelplaatsen, groen, enzovoort.

Het bestemmingsplan geeft u bijvoorbeeld belangrijke informatie als u ergens woont of wilt gaan wonen. Zo komt u te weten of u uw huis mag uitbreiden en of u een garage mag bouwen. Een bestemmingsplan geeft bijvoorbeeld ook aan hoe groot een gebouw mag worden. Woningen mogen bijvoorbeeld worden gebouwd in een gebied met de bestemming ‘wonen' en bedrijven in een gebied met de bestemming ‘bedrijven'. De belangrijkste afmetingen staan ook in een bestemmingsplan. Zo staat in een bestemmingsplan aangegeven tot hoe ver u mag bouwen en welke maximale hoogte u dient aan te houden.

Een bestemmingsplan kent 3 onderdelen:

 1. een toelichting, hierin zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd. Ook maakt de gemeente in de toelichting duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt;
 2. een plankaart, dat is een soort landkaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft;
 3. de regels, die beschrijven wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden. Daarnaast leggen de regels vast hoe er gebouwd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hoogte of breedte van bouwwerken genoemd.

De regels en plankaart bevatten de wettelijk bindende bepalingen, de toelichting bevat beleidsregels en legt uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Regels over bestemmingsplannen zijn terug te vinden in:

 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Besluit ruimtelijke ordening.

De volledige wetteksten zijn te vinden op www.wetten.overheid.nl

Voorkom onnodig wachten en maak een afspraak via Afspraak maken

Leges voor kopieerkosten.

Wie kan het aanvragen

Bestemmingsplannen kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Eventueel kunt u tegen betaling van leges een kopie van een (deel van een) bestemmingsplan, van een herziening van een dergelijk plan of van een bijbehorend milieurapport krijgen. Als een ontwerp-bestemmingsplan officieel ter inzage ligt (u kunt dit vernemen via de website onder de knop "actueel"/"archief wettelijke publicaties of via de Bornse Courant), kunnen daarover schriftelijk zienswijzen (bezwaren) kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad. Voor het mondeling kenbaar van zienswijzen kunt u een afspraak maken met de productgroep Ontwikkeling van de afdeling Grondgebied (telefoon 074 - 265 86 86).

Behalve bij de publieksbalie is een groot deel van de geldende bestemmingsplannen digitaal in te zien.

Voorkom onnodig wachten bij de Publieksbalie en maak een afspraak via Afspraak maken

Benodigde gegevens

Geen.

Stappen en doorlooptijd

De bestemmingsplanprocedure verloopt in het kort als volgt:

 • Nadat de gemeente het bestemmingsplan heeft gemaakt (ontworpen), ligt het ontwerp voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Rheineplein 1. Ook staan het plan op deze website onder het kopje "ter inzage liggende ruimtelijke plannen";
 • Er is dan 6 weken tijd om mondeling of schriftelijk zienswijzen (bezwaren) in te dienen bij de gemeenteraad;
 • Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast;
 • Na de vaststelling van het bestemmingsplan is het mogelijk dat de provincie en het Rijk een reactieve aanwijzing geven. Deze aanwijzing kan inhouden dat een gedeelte van het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking mag treden;
 • Het besluit van de gemeenteraad ligt, samen met het bestemmingsplan en het eventuele aanwijzingsbesluit, ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Rheineplein 1. Ook staat het plan op deze website onder het kopje "ter inzage liggende ruimtelijke plannen";
 • Er is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen 12 maanden volgt de beslissing op het beroep.

Resultaat

U heeft inzicht in de bestemmingen van gronden en de toegestane bebouwingsregels.

Externe instanties

Geen.

Vervolgacties

Geen.