Besluit landbouw

Een melding in het kader van het Besluit landbouw is nodig voor het oprichten, in werking hebben of wijzigen van een inrichting (bedrijf). De meeste bedrijven vallen onder de wet Milieubeheer (Wm). De Wm maakt onderscheidt in:

  • Meldingsplichtige bedrijven (o.a. bedrijven vallend onder het Besluit landbouw).
  • Vergunningsplichtige bedrijven.

De meeste agrarische bedrijven in Borne vallen onder het Besluit landbouw. De grotere en meer milieubelastende agrarische bedrijven blijven milieuvergunningplichtig. In het meldingsformulier (zie bijlagen) is een vragenlijst opgenomen waarmee bepaald kan worden of het Besluit landbouw van toepassing is op een bedrijf. Voordat u een activiteit gaat uitvoeren die meldingplichtig is op grond van de Wet milieubeheer, dient u een melding in te dienen. Het kan hierbij gaan om het starten van een nieuw bedrijf of de uitbreiding/wijziging van de werkzaamheden van een bestaand bedrijf.

Het meldingsformulier voor het Besluit landbouw (zie bijlage), inclusief bijlagen, dient ten minste 4 weken voor de oprichting of wijziging van het bedrijf te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.

 

De behandeling van een melding is kosteloos.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074
Het meldingsformulier voor het Besluit landbouw (zie bijlage), inclusief bijlagen, dient ten minste 4 weken voor de oprichting of wijziging van het bedrijf te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.

Wetten en regels

Hieronder is een overzicht gegeven van de belangrijkste van toepassing zijnde wetten en regels:

  • De Wet milieubeheer.
  • Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).
  • Het Besluit landbouw.

Wie kan het aanvragen

Ondernemers die op het grondgebied van de gemeente hun activiteiten willen ontplooien.
Een actuele melding is verplicht. Informatie over het al dan niet melding- of vergunningplichtig zijn kan worden verkregen via het meldingsformulier of de gemeente.

Benodigde gegevens

De melding dient te geschieden doormiddel van het volledig invullen van het meldingsformulier (zie bijlage 'Meldingsformulier Besluit landbouw'). Tevens dient u een plattegrondtekening van de inrichting te overleggen.

Benodigde formulieren: zie bijlage 'Meldingsformulier Besluit landbouw'.

Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan aanvullende informatie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek of een bodemonderzoek.

Stappen en doorlooptijd

Hieronder worden de belangrijkste stappen in de procedure kort aangeduid:

  • Na ontvangst van de melding kan de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld aanvullende informatie in te dienen.
  • Nadat de melding is ontvangen en vast staat dat deze op het bedrijf van toepassing is, wordt de aanvrager hierover geïnformeerd en wordt de melding gepubliceerd in de ‘Bornse Courant'.
  • Indien de melding ten onrechte is ingediend zal aan de exploitant worden meegedeeld dat een milieuvergunning nodig is.

De beoordeling van een melding en eventuele publicatie vergt in de meeste gevallen een aantal weken, tenzij aanvullende informatie nodig is.

Bezwaar en beroep

Omdat het Besluit landbouw van rechtswege van toepassing is, en hieraan geen besluit ten grondslag ligt, is bezwaar en beroep niet mogelijk. Wel heeft eenieder de mogelijkheid om de gemeente te verzoeken om handhavend op te treden, als een inrichting niet aan de voorschriften van het Besluit landbouw voldoet. De gemeente moet dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken reageren. De gemeente kan het verzoek honoreren en overgaan tot bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom. Hiertegen is bezwaar bij de gemeente en vervolgens beroep bij de Raad van State mogelijk. De gemeente kan het verzoek ook afwijzen. Tegen die afwijzing kan de verzoeker bezwaar bij de gemeente aantekenen en vervolgens in beroep gaan bij de Raad van State.

Vervolgacties

De ondernemer dient te voldoen aan de voorschriften die zijn verbonden aan het Besluit landbouw. Het bedrijf zal ook geregeld op de naleving van de voorschriften worden gecontroleerd.

De informatie is openbaar.