Bedrijfsafvalinzameling

Het om de week op een vaste dag afvoeren van klein, met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval en/of groente-, fruit-, en tuinafval door Twente Milieu (altenerend inzamelen).

Klein bedrijfsafval kan via een verzoek aan de gemeente door Twente Milieu worden ingezameld in combinatie met het huishoudelijk afval. Klein bedrijfsafval is afval dat geen productie- of slachtafval is en dat past in de containers die de gemeente verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om afval van kantoren, winkels en diensten. Het bedrijfsafval wordt ingezameld nadat is vastgesteld dat het aan te bieden afval aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Voor groot, specifiek bedrijfsafval dient u een particuliere inzamelaar te benaderen.

De afvalstoffenverordening regelt zaken rond het inzamelen van afval door de gemeente. Hierin staan ook regels over het inzamelen van bedrijfsafval.

Website Twente Milieu

De aanvrager betaalt het reinigingsrecht. Voor de eerste container € 251,- Voor elke extra conainer € 125,-

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074.

Wie kan het aanvragen

Ieder bedrijf dat klein, met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval produceert. Aanvraag is mogelijk indien:

 • de aanvrager een rechtspersoon is; 
 • de aanvrager klein bedrijfsafval produceert (bijvoorbeeld kantineafval of afval van kantoren). Dat betekent dat het geen restafval van een productieproces mag zijn (bijvoorbeeld slachtafval van een slachterij of bouwafval van een aannemer); 
 • de hoeveelheid afval per week past in maximaal 6 containers van 240 liter per stuk.

 Benodigde gegevens

 • Naam en adres van het bedrijf.
 • Soort bedrijf.
 • Adres waar het afval moet worden ingezameld.
 • Naam en functie contactpersoon.
 • Aard en hoeveelheid afval per week.

Stappen en doorlooptijd

 1. Bij de telefonische aanmelding stelt de gemeente de aanvrager een aantal vragen, bijvoorbeeld over het type bedrijf, het soort afval en de hoeveelheid afval. Op basis van deze informatie beoordeelt de gemeente of dit valt onder de criteria van de gemeentelijke inzameling (door Twente Milieu)
 2. Indien dit niet past onder de gemeentelijke voorwaarden, dan wordt de aanvrager doorverwezen naar een particulier inzamelbedrijf.
 3. Indien dit past onder de gemeentelijke voorwaarden, dan zal de betreffende productgroep informatie verstrekken over de kosten van het reinigingsrecht. Na uw akkoord zal Twente Milieu vervolgens zorg dragen voor het leveren van de containers en het verstrekken van informatie over de inzameling.

Deze procedure kan binnen 1 week worden afgerond.

Resultaat

 1. De aanvraag wordt goedgekeurd.
 2. De aanvraag wordt afgekeurd. De aanvrager wordt verwezen naar een particulier inzamelbedrijf.

Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Vervolgacties

De aanvrager krijgt de container(s) met inhoud van 240 liter (maximaal 6 stuks). Na aflevering van de container(s) wordt/worden deze eens per week op een vaste dag door Twente Milieu geleegd.

De informatie is niet openbaar.