Asbest

Vroeger werd in veel gebouwen asbest gebruikt. Vandaag de dag weten we dat bij verwijderen van dat asbest schade kan ontstaan aan de gezondheid. Daarom mag u asbest niet zomaar verwijderen. Daarvoor gelden speciale regels. Deze regels verschillen voor particulieren en bedrijven. In onderstaande tekst leggen wij u uit hoe dat in zijn werk gaat. Onder het kopje particulieren treft u specifieke informatie aan voor particulieren en onder het kopje bedrijven leest u informatie die van toepassing is bij het verwijderen van asbest door bedrijven.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopische kleine, naaldachtige vezels. Asbest is in het verleden vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop. Het materiaal werd vaak gebruikt, zoals in woningen en bedrijfsgebouwen. Voorbeelden van veel voorkomende asbesthoudende materialen zijn: golfplaten op daken van schuurtjes, in en rondom schoorstenen, cv-installaties en asbesthoudende vloerbedekking.

Wat zijn de risico’s van asbest?

Bij inademen kunnen asbestvezeltjes diep in de longen doordringen en op termijn bepaalde vormen van longkanker veroorzaken. Deze vezeltjes zijn met het blote oog niet zichtbaar.

Hoe kunnen asbestvezels vrijkomen?

Asbestvezels kunnen vrijkomen als u asbest verwerkt, bewerkt, sloopt, opslaat en afvoert.
Bij asbestmaterialen waarin de vezels stevig in een materiaal verankerd zitten, is er sprake van hechtgebonden asbest. Verkeert het materiaal in goed staat en bewerkt of sloopt u het niet, dan komen er nauwelijks vezels vrij.

Is asbest niet of nauwelijks aan een materiaal gebonden (losgebonden), dan kunnen de vezels wel vrijkomen. Verkeert materiaal in slechte staat dan is dit ook mogelijk. Als u asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier sloopt of bewerkt, kunnen vele miljoenen vezels in de lucht komen. Het gevaar bestaat dat u deze inademt. Om dat te voorkomen zijn strenge regels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

U kunt een sloopmelding (onderdeel van de omgevingsvergunning) zowel schriftelijk als elektronisch indienen. U kunt voor zowel een elektronische als een schriftelijke melding terecht bij het landelijke Omgevingsloket online, www.olo.nl. Het meldingsformulier kunt u via de ‘vergunningencheck’ in het Omgevingsloket online samenstellen en afdrukken. U kunt uw schriftelijke melding indienen bij de Gemeentebalie.

Vooroverleg

Als u dat wilt kunt u vooroverleg voeren met de gemeente over uw melding.

Als u meer informatie wenst of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Borne  tel: 14074 of mailen naar  asbest@borne.nl.

Tevens kunt u met vragen over asbest terecht bij Publieksinformatie van de Rijksoverheid Postbus 51, telefoon 1400. Voor meer informatie over asbest verwijzen wij u ook naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Particulieren

Wat moet u doen als u besloten heeft om asbest te (laten) verwijderen?

Als u asbest uit een bouwwerk wilt (laten) verwijderen, moet u daarvoor een vergunning of toestemming vragen aan de gemeente. Dit kan door middel van een omgevingsvergunning of mogelijk door middel van een sloopmelding. Of toestemming nodig is, kunt u checken op www.omgevingsloket.nl onder ‘Particulier"

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. U mag het asbest niet zelf verwijderen maar moet de verwijdering bedrijfsmatig laten uitvoeren. U dient een Sloopmelding in te dienen. Bij de aanvraag moet u aangeven waar het asbest zich bevindt. U dient te alle tijde een deskundig asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen om een asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Hieruit zal blijken waar het asbest zich precies bevindt. Als de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen is verleend, moet u het asbest laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Voor een deskundig asbestinventarisatiebedrijf of een deskundig asbestverwijderingsbedrijf, zie: www.ascert.nl
 2. U mag het asbest zelf verwijderen. U kunt volstaan met het indienen van een Sloopmelding. U hoeft hiervoor geen asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Nadat u toestemming krijgt voor het verwijderen van asbest, mag u de sloop zelf uitvoeren. U moet zich dan wel aan de voorschriften houden. Welke voorschriften dat zijn, leest u in de "Voorwaarden" onder het kopje sloopmelding gedaan?
 3. U hebt geen toestemming nodig.

Wanneer mag ik starten met de sanering?

Indien u de sanering zelf mag uitvoeren kunt 5 werkdagen na indienen van de melding starten, etnzij er binnen deze etrmijn contact met u wordt opgenomen door de gemeente.

Bedrijven

Waar vindt een bedrijf of instelling de belangrijkste voorschriften voor het verwijderen van asbest? De belangrijkste voorschriften voor het slopen en verwijderen van asbest staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit , het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit 2012.

Waarom verschillen de voorschriften voor bedrijven en particulieren?

De voorschriften voor het verwijderen van asbest door particulieren zijn iets soepeler dan de voorschriften voor het verwijderen van asbest door instellingen en bedrijven. Ook zelfstandig ondernemers horen daarbij. De belangrijkste reden hiervoor is dat particulieren voor zichzelf kunnen bepalen of zij het risico van blootstelling aan asbest willen lopen. Werknemers hebben die mogelijkheid meestal niet. Verder zullen particulieren slechts incidenteel een kleine hoeveelheid asbest verwijderen. Bedrijven en instellingen verwijderen meestal vaker. Ook gaat het doorgaans om grotere hoeveelheden.

Met welke voorschriften moet u rekening houden?

Bent u van plan sloop- of verbouwingswerkzaamheden uit te (laten) voeren en is er mogelijk asbest aanwezig? Dan kan een sloopmelding nodig zijn. Dit geldt ook als de hoeveelheid sloopafval minder dan 10 m3 is. In het bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen vanuit het Asbestverwijderingsbesluit.

Wanneer mag ik starten met de sanering?

Indien het gaat om een bedrijfsmatige verwijdering is beslistermijn 4 weken na indiening van de melding, tenzij er binnen deze termijn contact met u wordt opgenomen door de gemeente.

U hebt een omgevingsvergunning, wat dan?

Voorafgaand aan de asbestverwijdering

 1. Uiterlijk 2 dagen voor het asbest wordt verwijderd moet dit door de saneerder digitaal gemeld worden aan de Productgroep Uitvoering.
 2. Geef (een kopie van) de omgevingsvergunning en het asbestinventarisatierapport aan het deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

De asbestverwijdering

 1. De asbestverwijderaar zorgt ervoor tijdens de asbestverwijdering dat het terrein rond het te slopen bouwwerk afgezet is en niet toegankelijk voor het publiek. Dit kan met een asbestlint of een hekwerk met waarschuwingsbord.
 2. Alleen een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf mag de asbesthoudende materialen opgenomen in de asbestinventarisatie verwijderen. Behoort het asbesthoudend materiaal tot risicoklasse 1 (aangegeven in het asbestinventarisatierapport) dan mag een niet-gecertificeerd maar wel deskundig bedrijf het werk uitvoeren.
 3. Op de locatie van de asbestverwijdering moeten de volgende documenten aanwezig zijn:
  - kopie melding
  - asbestinventarisatierapport
 4. Als in de inventarisatie type A is aangegeven dat een aanvullende inventarisatie type B nodig is, moet deze eerst worden uitgevoerd voor u start met de sloopt. U moet het rapport type B verstrekken aan de Productgroep Uitvoering en aan het asbestverwijderingsbedrijf.
 5. Bewaar de asbesthoudende materialen apart.
 6. Verpakking en opslag: Meestal zal dit geregeld worden door het asbestverwijderingsbedrijf. Als het asbestverwijderingsbedrijf het asbest niet afvoert, moet het verpakte asbest opgeslagen worden op een niet voor onbevoegden bereikbare plaats.
 7. Afvoer: Voer de asbesthoudende materialen binnen twee weken gescheiden af naar een stortplaats die asbest mag accepteren.
 8. Laat de asbesthoudende materialen vervoeren door een VIHB-erkende transporteur. U kunt deze vinden via www.niwo.nl. Dit kan ook een asbestverwijderingsbedrijf met VIHB-certificaat zijn.
 9. Laat de hoeveelheid verwijderd asbest registreren. Vraag daarvoor bij de asbestsaneerder naar de stortingsbewijzen van de hoeveelheid afgevoerde asbest.
 10. Eindbeoordeling: De verdere sloop van het bouwwerk mag niet beginnen voordat het te slopen gebouw of gebouwdeel tijdens de eindbeoordeling asbestvrij is verklaard. Als het gaat om werkzaamheden binnen risicoklasse 2 en 3, is dat een certificaat of rapport van goedkeuring (opgesteld door een geaccrediteerd laboratorium of inspectie-instelling).
 11. Na afloop van de asbestverwijdering: Verstrek uiterlijk twee weken na de beëindiging van de sloopwerkzaamheden de volgende bewijsstukken aan het college van burgemeester en wethouders:
 12. a. de begeleidingsbrieven en de stortbonnen afgegeven door de inrichting of inzamelaar die het asbestafval heeft ontvangen;  
  b. een afschrift van de asbestvrij-verklaring in geval van asbest in risicoklasse 2 en 3;  7. Treft u alsnog asbest aan nadat u de asbestvrijverklaring hebt ontvangen, leg de sloop dan onmiddellijk stil. Informeer de gemeente en de Arbeidsinspectie.

Sloopmelding gedaan?

Het verwijderen van asbest is altijd aan regels gebonden. Ook als u het asbest zelf mag verwijderen. Hieronder zetten wij deze regels voor u op een rij.

 1. Als u een bouwwerk sloopt, moet u als dit technisch mogelijk is, eerst het asbest verwijderen.
 2. Bewaar de asbesthoudende materialen apart.
 3. Verpak de asbesthoudende materialen direct na het verwijderen in stevig luchtdicht plastic. Daarna plakt u er een waarschuwingssticker op met de tekst Asbest.
 4. Sla het verpakte asbest apart op in een afgesloten opslagplaats.
 5. Kunt u het asbesthoudende materiaal niet verpakken, sla het dan op in een afgesloten container.
 6. Lever het verpakte asbesthoudend materiaal  binnen twee weken in bij de gemeentewerf of geef het af bij een erkende inzamelaar of eindverwerker (stortplaats).

Tips voor het zorgvuldig verwijderen van asbest

 • Voorkom het verspreiden van stof en losse resten asbest. Dit kan door het asbesthoudend materiaal goed vochtig te maken en te houden. Verwijder het asbest rustig en in zijn geheel. Dus niet breken, hakken, scheuren of zagen. Verpak het asbest en voer het af.
 • Maak direct na afloop de werkplek met water schoon. Ventileer de ruimte goed.
 • Verpak gebruikt schoonmaakmateriaal en (wegwerp) werkkleding en voer het samen met het asbestafval af.

N.B. Laat u het asbesthoudende materiaal door een ander persoon of bedrijf verwijderen dan geldt de sloopvergunning. Ook is dan de Arboregelgeving van toepassing.

Geen vergunning of sloopmelding nodig?

Indien u geen vergunning nodig heeft of geen sloopmelding hoeft te doen dient u er wel voor te zorgen dat het deskundig bedrijf dat het asbest verwijdert er voor zorgt dat het asbest bij een erkende asbestverzamelaar wordt ingeleverd.