Ontwerp hondenlosloopgebieden

Ontwerp aanwijzing hondenlosloopgebieden Speelveld Van Speykplein/Welemanstraat en Speelveld Dorsvloer
Eind 2016 heeft de gemeenteraad het hondenbeleidsplan vastgesteld. In dit hondenbeleidsplan wordt onder andere aanbevolen om losloopgebieden te realiseren. Tijdens twee inloopavonden hebben inwoners kunnen aangeven waar ze graag losloopgebieden willen. Hieruit zijn negen locaties geselecteerd, waaronder de locatie Van Speykplein en de locatie Koolzaad/Weideplas Stroom-Esch. Op beide locaties zijn zienswijzen binnengekomen. Vanwege de argumenten in de zienswijzen is gezocht naar een alternatief voor beide locaties. Voor beide locaties is een alternatief gevonden, namelijk het Speelveld Van Speykplein/Welemanstraat en het Speelveld Dorsvloer. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de volgende locaties een hondenlosloopgebied aan te wijzen: Speelveld Van Speykplein/Welemanstraat en Speelveld Dorsvloer.

Inzage
De ontwerpbesluiten en de stukken, met daarbij de precieze locaties, liggen ter inzage van 1 november 2018 tot en met 13 december 2018 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Ook hieronder zijn de stukken te vinden.

Zienswijzen
Belanghebbenden en ingezeten kunnen van 1 november 2018 tot en met 13 december 2018 een mening geven over de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van zienswijzen.  De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 8 december 2018 een afspraak te worden gemaakt met Paul de Groot, telefoon 074-2658616.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluiten.

Bestandlocatie stroom-esch.docx
BestandLocatie van speykplein.docx
PDFOntwerpbesluit stroom-esch.pdf
PDFOntwerpbesluit speelveld welemansstraat Van speykplein.pdf