Ontwerpnota ‘’Parkeernormen Gemeente Borne’’ en Ontwerpbeleidsregels voor de toepassing van deze parkeernormen

Uitgangspunt voor het bepalen van de parkeerbehoefte bij nieuwe initiatieven en ontwikkelingen is dat de parkeerbehoefte fysiek op eigen terrein van het nieuwe initiatief of de ontwikkeling wordt gerealiseerd. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte zal door de raad de nota "Parkeernormen gemeente Borne" worden vastgesteld, die specifieke Bornse parkeernormen bevat. Het college van burgemeester en wethouders zal vervolgens beleidsregels vaststellen voor de toepassing van deze parkeernormen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Ontwerpnota ‘’Parkeernormen Gemeente Borne’’ en met de Ontwerpbeleidsregels voor de toepassing van deze parkeernormen.

Inzage
Het ontwerp van beide besluiten is hieronder te vinden en ligt ter inzage van 31 januari 2018 tot en met 13 maart 2018 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. 
 
Zienswijzen
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen tot en met 13 maart 2018 een mening geven over beide ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de heer J. Wissink, Postbus 200, 7620 AE Borne.          
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 10 maart 2018 een afspraak te worden gemaakt met de heer Wissink via telefoonnummer 074-2658 623.
Alle reacties zullen aan het einde van de inspraakperiode worden gebundeld en zullen worden meegenomen bij de uiteindelijke besluitvorming.  De gemeenteraad zal vervolgens de nota ‘’Parkeernormen Gemeente Borne’’ vaststellen. Het college van burgemeester en wethouders zal daarna de Beleidsregels voor de toepassing van deze parkeernormen vaststellen.

PDFOntwerpnota parkeernormen Gemeente Borne.pdf
PDFOntwerp Beleidsregels toepassen parkeernormen.pdf