Bestemmingsplannen

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Bornsche Maten 3e fase, Eschwonen en De Maten (A)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 12a Woningwet het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Bornsche Maten 3e fase, Eschwonen en De Maten (A) ter inzage ligt. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Bornsche Maten 3e fase, Eschwonen en De Maten (A) heeft betrekking op de realisatie van circa 275-325 woningen in (delen van) de wijken Eschwonen en De Maten. Het plangebied  is gelegen ten noorden van De Veste, ten oosten van de Bornsche Beeklaan en ten zuiden en westen van het buitengebied. 

Inzage
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt ter inzage van 20 april 2017 t/m 31 mei 2017 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is digitaal beschikbaar op www.borne.nl onder Digitaal inzien / bestemmingsplannen / inzage of klik op bijgevoegde bijlage om deze in te zien.

Zienswijzen
Belanghebbenden en ingezetenen van de gemeente Borne kunnen van 20 april 2017 t/m 31 mei 2017 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Borne, Postbus 200, 7620 AE  Borne.

Zienswijzen kunnen ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 30 mei 2017 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

Ontwerpbesluit hogere geluidsgrenswaarde Bornsche Maten, derde fase (A)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om medewerking te verlenen aan het realiseren van 275-325 woningen in (delen van) de wijken Eschwonen en De Maten van de Bornsche Maten (zie ruimtelijke procedure voor het ontwerp bestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase (A) elders op deze pagina). In verband met dit voornemen is een procedure op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, op een aantal woningen parallel aan de Bornsche Beeklaan, als gevolg van het verkeer op de Bornsche Beeklaan, een hogere geluidsbelasting dan in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde zal optreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor de voorgenomen Bornsche Maten, derde fase (A) op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 april 2017 t/m 31 mei 2017 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen van 20 april 2017 t/m 31 mei 2017 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE  Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 30 mei 2017 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.