Ontwerp Bomenverordening 2019

In de bomenverordening is geregeld hoe met bomen binnen de gemeente moet worden omgegaan en hoe bomen worden beschermd. De huidige bomenverordening dateert uit 2010. Een nieuwe verordening is noodzakelijk in verband met gewijzigde landelijke wetgeving en lokale behoefte aan wijziging. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp van de Bomenverordening 2019 voor de Gemeente Borne.

Inzage
Het ontwerp van de Bomenverordening 2019 ligt ter inzage van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens hieronder in te zien.

Zienswijzen
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de heer Hilgersom Rheineplein 1, 7622 DG Borne. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 17 april 2019 een afspraak te worden gemaakt met de heer Hilgersom via telefoonnummer 074-2658686.

Alle reacties zullen aan het einde van de inspraakperiode worden gebundeld en vervolgens met een advies worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal de Bomenverordening 2019 vaststellen.

PDFOntwerp Bomenverordening 2019.pdf