Ontwerp hondenlosloopgebied Bornsche Maten

Eind 2016 heeft de gemeenteraad het hondenbeleidsplan vastgesteld. In dit hondenbeleidsplan wordt onder andere aanbevolen om losloopgebieden te realiseren. Aan de hand van een participatietraject zijn de eerste zes hondenlosloopgebieden in 2018 gerealiseerd. Naast dit participatietraject speelt de ontwikkeling van het uitloopgebied de Bufferzone in de Bornsche Maten. De Bufferzone is een groen uitloopgebied tussen de Bornsche Maten en Hengelo, waar onder andere speeltoestellen en wandelpaden liggen. In gesprekken met bewoners over de ontwikkeling van dit gebied is gebleken dat er een plek wordt gemist waar honden los kunnen lopen. Daarom wordt voorgesteld om een hondenlosloopgebied in de Bufferzone Bornsche Maten te realiseren. Deze locatie ligt ter hoogte van de Vossenbeek in de Bornsche Maten.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken, met daarbij de precieze locatie, ligt ter inzage van 28 februari 2019 tot en met 11 april 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Ook onder aan deze pagina zijn de stukken te vinden.

Zienswijzen
Belanghebbenden en ingezeten kunnen van 28 februari 2019 tot en met 11 april 2019 een mening geven over dit ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 4 april 2019 een afspraak te worden gemaakt met Paul de Groot, telefoon 074-2658616.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluiten.

PDFaanwijsbesluit.pdf

PDFlocatie hondenlosloopgebied.pdf