Centrumvoucher

Ideeën voor het centrum van Borne? Met een centrumvoucher kunnen deze ideeën werkelijkheid worden! De gemeente Borne heeft subsidie ontvangen van de provincie Overijssel. Met deze subsidie wordt, in de vorm van een centrumvoucher, 10 keer een bedrag van € 2500,- uitgereikt aan particuliere initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het centrum van Borne.

De centrumvouchers zijn onderdeel van het centrumarrangement dat de gemeente Borne in oktober 2018 heeft opgesteld met provincie Overijssel, Stadsbeweging, Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) en enkele vastgoedpartijen. Het arrangement, waarin onderlinge afspraken staan beschreven, draagt bij aan een toekomstbestendig Borns centrum.

Het bedrag van de centrumvouchers is beschikbaar gesteld om leefbaarheid en vitaliteit van stads- en dorpscentra te vergroten en leegstand en verpaupering een halt toe te roepen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een centrumvoucher?

 • Je bent ondernemer of bewoner van gemeente Borne;
 • Jouw idee vergroot de toekomstbestendigheid, leefbaarheid of veiligheid in het centrum van Borne;
 • Er is draagvlak voor het idee (bij ondernemers en/of inwoners van het centrum).

Hoe vraag ik een centrumvoucher aan?

 • Je kunt de centrumvoucher aanvragen voor een maximale bijdrage van € 5000,- (maximaal 2 centrumvouchers a € 2500,-);
 • Aanvragen kunnen (uitsluitend) worden aangevraagd via het aanvraagformulier;
 • Aanvragen dienen vóór 31 mei 2019 binnen te zijn. Tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt.

Een commissie bestaande uit vijf personen toetst of het idee past bij de doelstelling. De commissie bestaat uit: Lex Nijhuis (voorzitter Bundeling Bornse Ondernemers), Ruben Baartman (dorpsmanager), Renée Seuren (toeristisch Borne), Jan Koehorst (ondernemer) en Suzanne Swart-Beekhuis (gemeente Borne, projectleider centrum).

Hoe wordt een aanvraag getoetst?

 • Het idee moet binnen één jaar zijn uitgevoerd (dus voor 1 juni 2020);
 • Het idee komt ten goede aan het centrum, niet aan een individueel belang;
 • Bewoners/ondernemers zijn zelf leidend bij de uitvoering;
 • Bij de ontwikkeling en uitvoering van een idee, wordt door de initiatiefnemer een professional als contactpersoon/ coach betrokken, zoals een opbouwwerker, wijkbeheerder, huismeester etc.
 • De beste (maximaal 10) aanvragen worden beloond met een voucher. Bij vergelijkbare aanvragen, gaat de voorkeur uit naar de beste, meest onderbouwde aanvraag.

Beoordelingsprocedure
Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag, beslist de commissie over het verstrekken van de centrumvouchers. Als voorwaarde kan worden gesteld dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van het initiatief wordt gestart.

Het vertrekken van een centrumvoucher kan worden geweigerd indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat:

 1. Niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria.
 2. Het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning.
 3. De initiatiefnemer doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet en/of gemeentelijk beleid.
 4. Het beheer en onderhoud van de voorgestelde fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kan worden gewaarborgd.
 5. Door de verstrekking het subsidieplafond wordt overschreden.