Voorkant Zwanenhof

elderly iconBlijvers- en verzilverlening

Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is het vaak noodzakelijk om (kostbare) aanpassingen aan de woning door te voeren, zoals het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond. Omdat niet alle senioren dit kunnen bekostigen en het voor deze doelgroep moeilijk is een lening af te sluiten, zijn door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) de Blijverslening en de Verzilverlening ontwikkeld.

Blijverslening

Met de blijverslening beschikt de aanvrager over de financiële middelen om, tegen een gunstige rente en voorwaarden, de woning levensloopbestendig te maken en/of aan te passen aan een zorgvraag. De lening is er in twee vormen: een hypothecaire lening (max. € 50.000,-- bij overwaarde woning) en een consumptief krediet (maximaal € 10.000,-- zonder overwaarde).
Als eigenaar-bewoner van een woning kan men in aanmerking komen voor deze regeling. Onderstaand een beknopte opsomming van de voorwaarden waaraan men dient te voldoen en de belangrijkste kenmerken van beide leenvormen.

Persoonlijke lening:

 • Een van beide aanvragers is bij aanvang jonger dan 76 jaar.
 • Alleen voor eigenaren-bewoners.
 • Minimum bedrag € 2.500,--, maximum bedrag € 10.000,--.
 • Looptijd 10 jaar.
 • Rente ligt vast voor de gehele looptijd.
 • Boetevrij aflossen is mogelijk; aflossing minimaal € 250,--.

Hypotheek:

 • Alleen voor eigenaren-bewoners.
 • Minimum bedrag € 2.500,--, maximum bedrag € 50.000,--.
 • Annuïteitenhypotheek.
 • De looptijd bedraagt tot en met € 10.000,- 10 jaar, daarboven 20 jaar.
 • Afsluitkosten € 850,-, daarnaast kosten voor de hypotheekakte.
 • Rente ligt vast voor de gehele looptijd.
 • Boetevrij aflossen is mogelijk; aflossing minimaal € 250,-.
 • De totale hypotheek, dus inclusief een eventueel nog op het huis rustende hypotheek, mag niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde.

Bij de blijverslening dient men er rekening mee te houden dat men niet zelf over het geld kan beschikken. Het SVn stort het geld in een bouwkrediet, waaruit de rekeningen van de aannemer betaald worden. Het is daarom niet mogelijk om, met het geld van de blijverslening, zelf of met hulp van kennissen het huis aan te passen. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur of aannemer.

Verzilverlening

De verzilverlening maakt het voor huiseigenaren van 58 jaar en ouder met een lager inkomen mogelijk om tegen lage kosten de eigen woning te verbeteren, te verduurzamen of levensloopbestendig te maken.

De gemeente Borne zet de verzilverlening in met als doel, het tegen een gunstige rente en voorwaarden, levensloopbestendig maken van de eigen woning dan wel het aanpassen daarvan aan een zorgvraag.
Het gaat hierbij om een hypothecaire lening op basis van de opgebouwde overwaarde van de woning. De verzilverlening heeft geen gevolgen voor het maandelijks besteedbaar inkomen. Er behoeft namelijk geen rente en aflossing te worden betaald. De lening (inclusief rente) wordt pas na verkoop van de woning of bij overlijden van de langst levende partner afgelost. Daarnaast is er sprake van een (theoretische) looptijd van maximaal 75 jaar. Met de verzilverlening wordt dus de overwaarde van de woning opgenomen of verzilverd.
De verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,-- en mag niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van het onderpand.

Aangezien het bij de verzilverlening gaat om een hypothecaire lening , is er sprake van afsluit- en notariskosten en eventueel van advieskosten. De rente is niet fiscaal aftrekbaar. Tevens dient te worden opgemerkt dat er slechts één keer gebruik van mag worden gemaakt en dat dus alle aanpassingen in één keer aangebracht dienen te worden. Tenslotte dient er rekening mee te worden gehouden dat het, na het afsluiten van een verzilverlening, niet meer mogelijk om een nieuwe hypotheek af te sluiten of een bestaande hypotheek te verhogen.

Aanvraag

Het aanvragen van een Blijvers- of een Verzilverlening doet u als volgt:

 1. Via de knop rechts op dit scherm kunt u het digitale aanvraagformulier voor een Blijvers- of een Verzilverlening invullen en opsturen naar de gemeente Borne.
  Bij deze vooraanvraag dient te worden overlegd:
  - Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager.
  - Een kopie van de aangifte Inkomstenbelasting van de eigena(a)r(en).
  - Een overzicht van de te treffen maatregelen.
  - Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.
  - Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
   
 2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening en gaat na of er voldoende budget is.
   
 3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief die u toestemming geeft de Blijvers- of een Verzilverlening aan te vragen bij SVn. Vanaf dat moment is ook het benodigde budget voor u gereserveerd. Let op! Het is alleen mogelijk om digitaal uw aanvraag in te dienen bij SVn.nl!
   
 4. Na ontvangst van uw aanvraag voert SVn een financiële toets uit en bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de lening en het rentepercentage vast.
   
 5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwdepot. U kunt de werkzaamheden laten uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota’s en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.