Wethouder (Locoburgemeester)

A. (Arno) Spekschoor (CDA)
a.spekschoor@borne.nl 

 

Portefeuille

Onderdelen van de
portefeuille

Bestuurlijk coördinator van thema’s,
onder meer uit raads- en coalitieakkoord

Bestuurlijk opdrachtgever voor
bestaande en toekomstige (strategische) projecten

Educatie

Onderwijsbeleid

Kinderopvang

Onderwijshuisvesting / brede school

Instroompunt Bornsche Maten

Instroompunt Stroom Esch

Omgeving

Buitengebied

Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Opstellen Omgevingsvisie (in samenhang met herijking MijnBorne2030)

Vrije tijd

Recreatie en toerisme Monumentenzorg

 

 

Middelen

Financiën

Grondzaken

Grondexploitaties

 

 

 

 

 

Infrastructuur Zenderen

Nevenactiviteit:

  • Voorzitter Raad van Commissarissen van Woonstichting Valburg te Zetten.